Privatlivspolitik

1. Et overblik over databeskyttelse

Generelle oplysninger

De følgende oplysninger giver dig et let overskueligt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger dette websted. Udtrykket “personlige data” omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring, som vi har vedlagt under denne kopi.

Dataregistrering på dette websted

Hvem er den ansvarlige for registreringen af data på dette websted (dvs, den “dataansvarlige”)?

Dataene på dette websted behandles af operatøren af webstedet, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige under afsnit “Oplysninger om den ansvarlige part (benævnt “dataansvarlig” i GDPR)” i denne privatlivspolitik.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data som følge af, at du deler dine data med os. Det kan f.eks. være oplysninger, som du indtaster i vores kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores it-systemer, eller efter at du har givet samtykke til registrering af dem under dit besøg på hjemmesiden. Disse data omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunktet for adgang til webstedet). Disse oplysninger registreres automatisk, når du tilgår dette websted.

Hvilke formål bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne genereres for at garantere en fejlfri levering af webstedet. Andre data kan bruges til at analysere dine brugermønstre.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til at modtage oplysninger om kilden, modtagerne og formålet med dine arkiverede personoplysninger uden at skulle betale et gebyr for sådanne udleveringer. Du har også ret til at kræve, at dine oplysninger berigtiges eller slettes. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, har du mulighed for til enhver tid at tilbagekalde dette samtykke, hvilket vil påvirke al fremtidig databehandling. Desuden har du ret til at kræve, at behandlingen af dine data begrænses under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Tøv ikke med at kontakte os til enhver tid, hvis du har spørgsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterede spørgsmål.

2. Hosting

Vi hoster indholdet af vores websted hos følgende udbyder:

IONOS

Anbudsgiveren er IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Tyskland (i det følgende benævnt: IONOS). Når du besøger vores websted, registrerer IONOS forskellige logfiler sammen med dine IP-adresser. For nærmere oplysninger henvises til IONOS’ databeskyttelsespolitik: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Vi bruger IONOS på grundlag af art. 6 (1)(f) GDPR. Vores virksomhed har en legitim interesse i at præsentere et websted, der er så pålideligt som muligt. Hvis der er indhentet et passende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. fingerprinting af enheden) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Den, der driver dette websted og dets sider, tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Derfor behandler vi dine personlige data som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles der en række personlige oplysninger. Personoplysninger omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, samt hvilke formål vi bruger disse data til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi gør dig hermed opmærksom på, at overførsel af data via internettet (dvs. via e-mailkommunikation) kan være udsat for sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod adgang fra tredjepart.

Informationer om den ansvarlige part (kaldet den dataansvarlige i GDPR)

Den dataansvarlige for databehandlingen på dette websted er:

Hotel am Wasserturm
Frau Bettina Bastian

Am Blasberg 13
24943 Flensburg

Telefon: 0 461 31506060 0
E-mail: info@hotel-am-wasserturm.com

Den dataansvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der alene eller i fællesskab med andre træffer beslutninger om formålet med og ressourcerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Lagringsvarighed

Medmindre der er angivet en mere specifik lagringsperiode i denne privatlivspolitik, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil det formål, som de blev indsamlet til, ikke længere er relevant. Hvis du gør en berettiget anmodning om sletning gældende eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skattemæssige eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen finde sted, efter at disse grunde ikke længere er gældende.

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandlingen på dette websted

Hvis du har givet dit samtykke til databehandlingen, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a) GDPR, hvis særlige kategorier af data behandles i henhold til art. 9, STK. 1, I DSGVO. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande er databehandlingen også baseret på art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR. Hvis du har givet dit samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via fingerprinting af enheden), er databehandlingen desuden baseret på § 25, stk. 1, i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Hvis dine data er nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse, behandler vi dem desuden på grundlag af art. 6(1)(c) GDPR. Endvidere kan databehandlingen ske på grundlag af vores legitime interesse i henhold til art. 6(1)(f) GDPR. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Revokation af dit samtykke til behandling af data

En lang række databehandlingstransaktioner er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan også til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du allerede har givet os. Dette berører ikke lovligheden af enhver dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde; ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame (art. 21 i GDPR)

I DET FALL, at data behandles på grundlag af ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER BASERET PÅ GRUNDE, DER SKYLDES DIN UNIKKE SITUATION. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. FOR AT FASTSLÅ DET RETSGRUNDLAG, SOM ENHVER BEHANDLING AF OPLYSNINGER ER BASERET PÅ, HENVISES TIL DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BEHANDLER VI IKKE LÆNGERE DINE BERØRTE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN FREMLÆGGE TVINGENDE BESKYTTELSESVÆRDIGE GRUNDE TIL BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER, SOM VEJER TUNGERE END DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER HVIS FORMÅLET MED BEHANDLINGEN ER AT GØRE KRAV PÅ, UDØVE ELLER FORSVARE RETLIGE RETTIGHEDER (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, stk. 1, i GDPR).

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte reklame, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine berørte personoplysninger med henblik på en sådan reklame når som helst. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DEN ER TILKNYTTET EN SÅDAN DIREKTE REKLAME. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE ANVENDT TIL DIREKTE REKLAMEFORMÅL (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, stk. 2, i GDPR).

Ret til at indgive en klage til det kompetente tilsynsorgan

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har registrerede personer ret til at indgive en klage til et tilsynsorgan, navnlig i den medlemsstat, hvor de normalt har deres bopæl, arbejdsplads eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at indgive en klage gælder uanset eventuelle andre administrative eller retslige procedurer, der er tilgængelige som retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve, at vi udleverer alle data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt, til dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du skulle kræve direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

Information om, berigtigelse og sletning af data

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at kræve oplysninger om dine arkiverede personoplysninger, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af dine data. Du kan også have ret til at få dine data berigtiget eller slettet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ret til at kræve begrænsninger i behandlingen

Du har ret til at kræve, at der indføres begrænsninger i behandlingen af dine personlige oplysninger. For at gøre dette kan du til enhver tid kontakte os. Retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

  • Hvis du skulle bestride rigtigheden af dine data, som vi har arkiveret, har vi normalt brug for noget tid til at kontrollere denne påstand. I den periode, hvor denne undersøgelse er i gang, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger blev/er udført på en ulovlig måde, har du mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af dine oplysninger i stedet for at kræve sletning af disse oplysninger.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, og du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre krav på lovmæssige rettigheder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning af dem.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1, GDPR, skal dine rettigheder og vores rettigheder afvejes mod hinanden. Så længe det ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse data – med undtagelse af deres arkivering – kun behandles med forbehold af dit samtykke eller for at gøre krav på, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige hensyn til almenvellet, som Den Europæiske Union eller en EU-medlemsstat anfører.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom købsordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om adresselinjen i browseren skifter fra “http://” til “https://” samt ved, at der vises et låseikon i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan data, som du overfører til os, ikke læses af tredjeparter.

Afvisning af uopfordrede e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der er offentliggjort i forbindelse med de obligatoriske oplysninger, der skal gives i vores meddelelse om vores websted, til at sende os reklame- og informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Operatørerne af dette websted og dets sider forbeholder sig udtrykkeligt ret til at tage retlige skridt i tilfælde af uopfordret fremsendelse af reklamemateriale, f.eks. via SPAM-beskeder.

4. Registrering af data på dette websted

Serverlogfiler

Den, der udbyder dette websted og dets sider, indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse oplysninger omfatter:

  • Den anvendte browsertype og -version
  • Det anvendte operativsystem
  • Referrer URL
  • Værtsnavnet på den computer, der har adgang til computeren
  • Tidspunktet for serverforespørgslen
  • IP-adressen

Disse data bliver ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse data registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i en teknisk fejlfri afbildning og optimering af operatøren’s hjemmeside. For at opnå dette skal serverlogfiler registreres.

Kontaktformular

Hvis du sender forespørgsler til os via vores kontaktformular, vil oplysningerne i kontaktformularen samt eventuelle kontaktoplysninger, der er angivet i denne, blive gemt af os for at kunne behandle din forespørgsel og i tilfælde af, at vi har yderligere spørgsmål. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6(1)(b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt, eller hvis det er nødvendigt for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f) GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De oplysninger, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette oplysningerne, tilbagekalde dit samtykke til arkivering af oplysninger, eller hvis det formål, som oplysningerne arkiveres til, ikke længere eksisterer (f.eks, efter at vi har afsluttet vores svar på din henvendelse). Dette berører ikke eventuelle ufravigelige lovbestemmelser, navnlig ikke opbevaringsperioder.

Anmodning pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os pr. e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, herunder alle personlige oplysninger (navn, anmodning), blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b) GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for udførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde behandles oplysningerne på grundlag af vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er indgivet til os (art. 6, stk. 1, litra f), GDPR) eller på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), GDPR), hvis det er blevet indhentet; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, som du har sendt til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med opbevaring af data bortfalder (f.eks. efter afslutning af din anmodning). Lovpligtige lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsfrister – forbliver upåvirket.

Kommunikation via WhatsApp

En af de tjenester, vi bruger til kommunikation med vores kunder og andre tredjeparter, er instant messaging-tjenesten WhatsApp. Udbyderen er WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Kommunikationen er krypteret end-to-end (peer-to-peer), hvilket forhindrer WhatsApp eller andre tredjeparter i at få adgang til kommunikationsindholdet. WhatsApp får dog adgang til metadata, der oprettes under kommunikationsprocessen (f.eks. afsender, modtager og tidspunkt). Vi vil også gerne påpege, at WhatsApp har udtalt, at de deler brugernes personlige data med deres amerikanske moderselskab Meta. Yderligere detaljer om databehandling kan findes i WhatsApps privatlivspolitik på: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Brugen af WhatsApp er baseret på vores legitime interesse i at kommunikere så hurtigt og effektivt som muligt med kunder, interesserede parter og andre forretnings- og kontraktpartnere (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR). Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres databehandlingen udelukkende på grundlag af samtykket; dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

Det kommunikationsindhold, der udveksles mellem dig og os på WhatsApp, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette det, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller det formål, som dataene er gemt til, ophører med at gælde (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser, især opbevaringsperioder, forbliver upåvirkede.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med »EU-US Data Privacy Framework« (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, som har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret under DPF, er forpligtet til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte udbyderen via følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active

Translated with DeepL.com (free version)

5. Plug-ins og værktøjer

Google Fonts (lokal indlejring)

Dette websted bruger såkaldte Google Fonts fra Google for at sikre en ensartet brug af skrifttyper på dette websted. Disse Google-skrifttyper er installeret lokalt, så der ikke oprettes en forbindelse til Google’s servere i forbindelse med denne applikation.

For yderligere oplysninger om Google Fonts, følg venligst dette link: https://developers.google.com/fonts/faq og se Google’s erklæring om databeskyttelse under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Vi bruger kortlægningstjenesten OpenStreetMap (OSM).

Vi indlejrer kortdataene fra OpenStreetMap på serveren hos OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Storbritannien. Det Forenede Kongerige betragtes som et sikkert tredjeland i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Det betyder, at Det Forenede Kongerige har et databeskyttelsesniveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i Den Europæiske Union. Når du bruger OpenStreetMap-kort, oprettes der en forbindelse til OpenStreetMap-fondens servere. I den forbindelse og blandt andet kan din IP-adresse og andre oplysninger om din adfærd på dette websted blive videresendt til OSMF. OpenStreetMap kan gemme cookies i din browser eller anvende lignende genkendelsesteknologier til dette formål.

Vi bruger OpenStreetMap med det formål at sikre en attraktiv præsentation af vores online-tilbud og gøre det nemt for besøgende at finde de steder, vi angiver på vores hjemmeside. Dette fastslår legitime grunde som defineret i art. 6(1)(f) GDPR. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. fingerprinting af enheden) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Kontakt via WhatsApp